Hosgeldiniz

  

Sayfama Hosgeldiniz    

       


YASAR AGDAS

01.01.1939 da Dogmus,Baba adi Kamer, Annesi Semsi,den Dogma vilayeti Gümüshane, Kazasi Kelkit,DEVEKORUSU KÖYÜ. Dedesinin ismi Mahmut. Dersimin Hozattan Sekak köyünden göcerler, DEVEKORUSU KÖYÜNE yerlesirler. Tarih olarak elimden her hangi bir kaynak yok,sadece, Dersimde ayrilirken 8. amca cocuklari berabaer ayrilirlar. 2.si Kelkit mezire köyüne,diger 4. kardeste Cayirlinin Boybeyi komuna yerlesirler. YASAR AGDAS ,evli 5.oglu,4.gelini,5. torunu vardir. emekli,halen Almanyadan yasamini devam ettiriyor.

 

 

Edebî eserler içinde en fazla yazýlan ve okunan türlerdendir. Neredeyse hemen her þairin kendine göre bir þiir anlayýþý olduðu için herkesin kabul edebileceði bir þiir tanýmý yapmak zordur. Þairlerin bir kýsmý þiiri felsefî boyutuyla deðerlendirirken, bazýlarý þiirde anlam aramanýn gereksizliði üzerinde durur, bazýlarý þiiri amaca ulaþmak için bir araç olarak görür. Þiiri, insanda güzel duygular uyandýran, onu bir ruh hâlinden baþka bir rûh haline götüren; ölçülü, kafiyeli (veya serbest) sanatlý sözler olarak tanýmlamak mümkündür. Ölçülü, kafiyeli fakat edep sýnýrlarý aþan anlatýmlarý þiir tanýmýna dahil etmek yanlýþ olur.

Hakkýnda güzel sözler söylenebilecek hemen her olay, her eþya, her düþünce, duygu ve hayâl ... þiire konu olabilir. Bu bakýmdan þiirin konusunu sýnýrlamak zordur. Þiirler genellikle biçim özellikleri ve konularýna göre (gazel, kaside, mesnevi, rubai, þarký, türkü, koþma –güzelleme, koçaklama, taþlama, aðýt-, mani, ninni, destan vb. gibi) farklý isimlerle adlandýrýlýrlar. Þiirin klâsik anlayýþla konularýna göre beþe ayrýlmasý gelenek hâlini almýþtýr:

                  

 

 

Die Bilder auf diesen seiten sind aus dem Internet und sind nur verlinkt wenn hier auf dieser Homepage die urheberrecht im internet verletztwerden sollten bitten wir sie zu melden............

Admin / Metin Agdas
 
Sayin Mehmet beyin istegi üzerine
siir`ine sayfamizda yerverdik.

Ah Köyüm! ! !

Köyden şehere çektiler,
Pirket bir eve tıktılar,
Törelerimi yıktılar...
Ah köyüm, vah benim köyüm...

Toprak kayıp, her yer beton.
Romatizma olmuş vatan.
Bulamazsın elde tutan;
Ah köyüm, vah benim köyüm...

Tuvalet para, dolmuş para.
Ne alırsan; kuyruk-sıra...
Bıktırır seni fatura...
Ah köyüm, vah benim köyüm...

İşsizlik; kahveler dolu,
Hoşkin oynar, bulur yolu.
Yoktur serecek çulu;
Ah köyüm, vah benim köyüm...

Şeherde deli oluram,
Ölürsem köye gelirem,
Köylüyem, köylü kalıram...
Ah Köyüm, vah benim köyüm...

Hava kirli, zaman kotü.
Giyerler Amerikan kotu,
Aşık Mehmet kolla g..tü,
Ah köyüm, vah benim köyüm...
4.4.2001

Mehmet Demir Atmalı

--------------------------------------------------------

Ah Köyüm Ah


Beni senden ıraklara
Öğle sürgün ettiler ki
Düşündükçe her an, içim burkulur
Varya, o çocukluğumun yoksulluğu
Hoyratça gezip tozduğum yerlerin
Varya
Benim için ne büyük kayıp
Düşünüyorumda, benim ve benim gibi
yoksulların özgürlğü
Senin ve senin gibi yerlerde
Dahada hoşmuş
Sinir yok, stres yok, kuyruk yok, gürültü yok
Lüks yok, lüks yaşayanları görüp, özenmek yok
Ah köyüm ah
Senin oralarda yıldızları seyretmek
Kayan yıdızı görüp, umutla anında dilek tutmakta
Başka bir zevkmiş
Buralarda bakıyorumda gök yüzüne
Yıldızlar bile azalmış, demekki onlarda bizler gibi
Telef edilmiş
Bakıyorumda gök mavisine
Gözlerimmi bozuldu diyorum
Çünkü oralardaki gök mavisini bile bulamıyorum
Ah köyüm ah
Özürümü kabul etsende, etmesende, sana
İtirafta bulunmak istiyorum
Varya bu garip, sende yaşarken seni
hiçmi hiç sevmezdi
Oysa insan atasını, oysa insan toprağını
Sevmezmi
Ah köyüm ah
Bağışla beni

Murat Demir


 
Die Seite haben 8578 Besucher Besucht
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden